• ધરતીપુત્રોની આવક બમણી કરવાની દિશામાં વધુ એક ઐતિહાસિક નિર્ણય • પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી દ્વારા યોજના શરૂ કરાયાના માત્ર 4 મહિનામાં કુલ 910 FPO (કૃષિ ઉત્પાદક સંગઠનો) નોંધાયા, જેમાં 8.62 લાખથી વધુ ખેડુતો જોડાયા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

• ધરતીપુત્રોની આવક બમણી કરવાની દિશામાં વધુ એક ઐતિહાસિક નિર્ણય

• પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી દ્વારા યોજના શરૂ કરાયાના માત્ર 4 મહિનામાં કુલ 910 FPO (કૃષિ ઉત્પાદક સંગઠનો) નોંધાયા, જેમાં 8.62 લાખથી વધુ ખેડુતો જોડાયા

• ધરતીપુત્રોની આવક બમણી કરવાની દિશામાં વધુ એક ઐતિહાસિક નિર્ણય • પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી દ્વારા યોજના શરૂ કરાયાના માત્ર 4 મહિનામાં કુલ 910 FPO (કૃષિ ઉત્પાદક સંગઠનો) નોંધાયા, જેમાં 8.62 લાખથી વધુ ખેડુતો જોડાયા

Let's Connect

sm2p0