ગાંધીનગરથી વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી રાજ્યમાં નવા બનેલા 4 બસ મથકો અને 5 આર.ટી.ઓ કચેરીઓનું ઇ લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી આર.સી.ફળદુ,શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ ઉપસ્થિત રહયા હતા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગરથી વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી રાજ્યમાં નવા બનેલા 4 બસ મથકો અને 5 આર.ટી.ઓ કચેરીઓનું ઇ લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી આર.સી.ફળદુ,શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ ઉપસ્થિત રહયા હતા.

ગાંધીનગરથી વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી રાજ્યમાં નવા બનેલા 4 બસ મથકો અને 5 આર.ટી.ઓ કચેરીઓનું ઇ લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી આર.સી.ફળદુ,શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ ઉપસ્થિત રહયા હતા.

Let's Connect

sm2p0