પ્રજાના સ્વાસ્થ્યને સમર્પિત નવી આરોગ્ય નીતિ - લોન ઉપર 4% સુધીના વ્યાજની રકમ મહત્તમ રૂ. 40 કરોડની મર્યાદામાં મળવાપાત્ર.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રજાના સ્વાસ્થ્યને સમર્પિત નવી આરોગ્ય નીતિ - લોન ઉપર 4% સુધીના વ્યાજની રકમ મહત્તમ રૂ. 40 કરોડની મર્યાદામાં મળવાપાત્ર.

પ્રજાના સ્વાસ્થ્યને સમર્પિત નવી આરોગ્ય નીતિ - લોન ઉપર 4% સુધીના વ્યાજની રકમ મહત્તમ રૂ. 40 કરોડની મર્યાદામાં મળવાપાત્ર.

Let's Connect

sm2p0