મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના હેઠળ ગુજરાતના તમામ ખેડૂતોને આવરી લેવાશે,ખેડૂતોએ કોઈ જ પ્રીમિયમ ભરવાનું રહેશે નહિ આ યોજના હેઠળ મહત્તમ 4 હેક્ટર સુધીનું વળતર અપાશે ખરીફ ઋતુ દરમિયાન 33% થી 60% પાક નુકસાન માટે હેક્ટર દીઠ રૂ.20,000 અને 60%થી વધુ નુકસાન માટે હેક્ટર દીઠ રૂ.25,000ની સહાય આપવામાં આવશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના હેઠળ ગુજરાતના તમામ ખેડૂતોને આવરી લેવાશે,ખેડૂતોએ કોઈ જ પ્રીમિયમ ભરવાનું રહેશે નહિ

આ યોજના હેઠળ મહત્તમ 4 હેક્ટર સુધીનું વળતર અપાશે

ખરીફ ઋતુ દરમિયાન 33% થી 60% પાક નુકસાન માટે હેક્ટર દીઠ રૂ.20,000 અને 60%થી વધુ નુકસાન માટે હેક્ટર દીઠ રૂ.25,000ની સહાય આપવામાં આવશે

મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના હેઠળ ગુજરાતના તમામ ખેડૂતોને આવરી લેવાશે,ખેડૂતોએ કોઈ જ પ્રીમિયમ ભરવાનું રહેશે નહિ આ યોજના હેઠળ મહત્તમ 4 હેક્ટર સુધીનું વળતર અપાશે ખરીફ ઋતુ દરમિયાન 33% થી 60% પાક નુકસાન માટે હેક્ટર દીઠ રૂ.20,000 અને 60%થી વધુ નુકસાન માટે હેક્ટર દીઠ રૂ.25,000ની સહાય આપવામાં આવશે

Let's Connect

sm2p0