કોરોનાની સ્થિતિ વચ્ચે અબોલ પશુજીવો માટે રૂપાણી સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય ✔️ રજિસ્ટર્ડ ગૌ શાળા અને પાંજરાપોળ ના આશરે 4 લાખ જેટલા પશુઓને ઘાસચારો અને પશુઆહાર માટે સહાય ✔️ સતત બીજા મહિને - મે મહિનામાં પણ પશુ દીઠ દૈનિક 25 રૂપિયા સહાય‬ અપાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોનાની સ્થિતિ વચ્ચે અબોલ પશુજીવો માટે રૂપાણી સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય

✔️ રજિસ્ટર્ડ ગૌ શાળા અને પાંજરાપોળ ના આશરે 4 લાખ જેટલા પશુઓને ઘાસચારો અને પશુઆહાર માટે સહાય
✔️ સતત બીજા મહિને - મે મહિનામાં પણ પશુ દીઠ દૈનિક 25 રૂપિયા સહાય‬ અપાશે

કોરોનાની સ્થિતિ વચ્ચે અબોલ પશુજીવો માટે રૂપાણી સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય ✔️ રજિસ્ટર્ડ ગૌ શાળા અને પાંજરાપોળ ના આશરે 4 લાખ જેટલા પશુઓને ઘાસચારો અને પશુઆહાર માટે સહાય ✔️ સતત બીજા મહિને - મે મહિનામાં પણ પશુ દીઠ દૈનિક 25 રૂપિયા સહાય‬ અપાશે

Let's Connect

sm2p0