'હર ખેત કો પાની, હર હાથ કો કામ' આ સૂત્રને લઈને સરકાર આગળ વધી રહી છે. સરકારે ખેડૂતો માટેની 'સાત પગલાં ખેડૂત કલ્યાણના' યોજનાની શરૂઆત કરી છે. છેલ્લા 4 વર્ષમાં ખેડૂતો પાસેથી રૂ.15 હજાર કરોડની ખેત-પેદાશોની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરાઈ.: માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

'હર ખેત કો પાની, હર હાથ કો કામ' આ સૂત્રને લઈને સરકાર આગળ વધી રહી છે.

સરકારે ખેડૂતો માટેની 'સાત પગલાં ખેડૂત કલ્યાણના' યોજનાની શરૂઆત કરી છે.

છેલ્લા 4 વર્ષમાં ખેડૂતો પાસેથી રૂ.15 હજાર કરોડની ખેત-પેદાશોની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરાઈ.: માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

'હર ખેત કો પાની, હર હાથ કો કામ' આ સૂત્રને લઈને સરકાર આગળ વધી રહી છે. સરકારે ખેડૂતો માટેની 'સાત પગલાં ખેડૂત કલ્યાણના' યોજનાની શરૂઆત કરી છે. છેલ્લા 4 વર્ષમાં ખેડૂતો પાસેથી રૂ.15 હજાર કરોડની ખેત-પેદાશોની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરાઈ.: માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0