ભગવાન બુદ્ધે 4 સત્ય બતાવ્યા 1 - દયા 2 - કરુણા 3 - સુખ-દુખ પ્રત્યે સમભાવ 4 - જે જેવા રૂપમાં છે તેવા રૂપમાં સ્વીકારવા આ સત્ય નિરંતર ભારત ભૂમિની પ્રેરણા બન્યા છે. : પીએમ મોદી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભગવાન બુદ્ધે 4 સત્ય બતાવ્યા
1 - દયા
2 - કરુણા
3 - સુખ-દુખ પ્રત્યે સમભાવ
4 - જે જેવા રૂપમાં છે તેવા રૂપમાં સ્વીકારવા

આ સત્ય નિરંતર ભારત ભૂમિની પ્રેરણા બન્યા છે. : પીએમ મોદી

ભગવાન બુદ્ધે 4 સત્ય બતાવ્યા 1 - દયા 2 - કરુણા 3 - સુખ-દુખ પ્રત્યે સમભાવ 4 - જે જેવા રૂપમાં છે તેવા રૂપમાં સ્વીકારવા આ સત્ય નિરંતર ભારત ભૂમિની પ્રેરણા બન્યા છે. : પીએમ મોદી

Let's Connect

sm2p0