મોદી સરકારે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત ગુજરાતને રૂ. 3950 કરોડનું પેકેજ ફાળવ્યું DBT દ્વારા સંપૂર્ણ પારદર્શકતા સાથે આ રકમ સીધી જ લાભાર્થીઓના બેંક ખાતામાં જમા કરાયા

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

મોદી સરકારે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત ગુજરાતને રૂ. 3950 કરોડનું પેકેજ ફાળવ્યું

DBT દ્વારા સંપૂર્ણ પારદર્શકતા સાથે આ રકમ સીધી જ લાભાર્થીઓના બેંક ખાતામાં જમા કરાયા

#GujaratFightsCovid19

મોદી સરકારે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત ગુજરાતને રૂ. 3950 કરોડનું પેકેજ ફાળવ્યું DBT દ્વારા સંપૂર્ણ પારદર્શકતા સાથે આ રકમ સીધી જ લાભાર્થીઓના બેંક ખાતામાં જમા કરાયા #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0