પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના અંતર્ગત દેશના પરિવારોને આપવામાં આવી રહ્યા છે નિ:શુલ્ક રાંધણગેસ કનેક્શન. વર્ષ ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૮ સુધીમાં 3.8 કરોડ પરિવારો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા LPG કનેક્શન. વર્ષ ૨૦૧૯ના અંત સુધીમાં 96%થી વધુ પરિવારો સુધી રાંધણગેસ કનેક્શન પહોંચાડવા માટે કટિબદ્ધ કેન્દ્ર સરકાર.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના અંતર્ગત દેશના પરિવારોને આપવામાં આવી રહ્યા છે નિ:શુલ્ક રાંધણગેસ કનેક્શન. વર્ષ ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૮ સુધીમાં 3.8 કરોડ પરિવારો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા LPG કનેક્શન. વર્ષ ૨૦૧૯ના અંત સુધીમાં 96%થી વધુ પરિવારો સુધી રાંધણગેસ કનેક્શન પહોંચાડવા માટે કટિબદ્ધ કેન્દ્ર સરકાર.

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના અંતર્ગત દેશના પરિવારોને આપવામાં આવી રહ્યા છે નિ:શુલ્ક રાંધણગેસ કનેક્શન. વર્ષ ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૮ સુધીમાં 3.8 કરોડ પરિવારો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા LPG કનેક્શન. વર્ષ ૨૦૧૯ના અંત સુધીમાં 96%થી વધુ પરિવારો સુધી રાંધણગેસ કનેક્શન પહોંચાડવા માટે કટિબદ્ધ કેન્દ્ર સરકાર.

Let's Connect

sm2p0