રાજ્યમાં ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજનાના લાભાર્થી બહેનોને અપાતી સહાય સીધી જ તેમના પોસ્ટ ખાતામાં જમા કરાવવાની કાર્યપદ્ધતિનો પ્રારંભ 👉 3.70 લાખ લાભાર્થી માતા બહેનોને સીધી સહાયનો લાભ મળશે 👉 આ યોજના હેઠળ અગાઉ મળતી આર્થિક સહાયમાં એપ્રિલ- 2019થી 25% નો વધારો કરી માસિક રૂ.1250 ની સહાય અપાઈ છે .

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યમાં ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજનાના લાભાર્થી બહેનોને અપાતી સહાય સીધી જ તેમના પોસ્ટ ખાતામાં જમા કરાવવાની કાર્યપદ્ધતિનો પ્રારંભ

👉 3.70 લાખ લાભાર્થી માતા બહેનોને સીધી સહાયનો લાભ મળશે

👉 આ યોજના હેઠળ અગાઉ મળતી આર્થિક સહાયમાં એપ્રિલ- 2019થી 25% નો વધારો કરી માસિક રૂ.1250 ની સહાય અપાઈ છે .

રાજ્યમાં ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજનાના લાભાર્થી બહેનોને અપાતી સહાય સીધી જ તેમના પોસ્ટ ખાતામાં જમા કરાવવાની કાર્યપદ્ધતિનો પ્રારંભ 👉 3.70 લાખ લાભાર્થી માતા બહેનોને સીધી સહાયનો લાભ મળશે 👉 આ યોજના હેઠળ અગાઉ મળતી આર્થિક સહાયમાં એપ્રિલ- 2019થી 25% નો વધારો કરી માસિક રૂ.1250 ની સહાય અપાઈ છે .

Let's Connect

sm2p0