મોદી સરકારની નીતિઓથી નારી શક્તિનું 360° એ થઇ રહ્યું છે સશક્તિકરણ સરકારની મુખ્ય યોજનાઓમાં મહિલાઓની હિસ્સેદારી જ બતાવે છે કે રાષ્ટ્રના વિકાસમાં તેમનો અમૂલ્ય ફાળો છે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મોદી સરકારની નીતિઓથી નારી શક્તિનું 360° એ થઇ રહ્યું છે સશક્તિકરણ

સરકારની મુખ્ય યોજનાઓમાં મહિલાઓની હિસ્સેદારી જ બતાવે છે કે રાષ્ટ્રના વિકાસમાં તેમનો અમૂલ્ય ફાળો છે

મોદી સરકારની નીતિઓથી નારી શક્તિનું 360° એ થઇ રહ્યું છે સશક્તિકરણ સરકારની મુખ્ય યોજનાઓમાં મહિલાઓની હિસ્સેદારી જ બતાવે છે કે રાષ્ટ્રના વિકાસમાં તેમનો અમૂલ્ય ફાળો છે

Let's Connect

sm2p0