ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 3.5.2017 ગુજરાતની શાણી, સમજું પ્રજા આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં કોંગ્રેસને દરિયાના ઉંડા પાણીમાં ધકેલશે. વધુ વાંચવા: https://goo.gl/lWwNHf

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 3.5.2017
ગુજરાતની શાણી, સમજું પ્રજા આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં કોંગ્રેસને દરિયાના ઉંડા પાણીમાં ધકેલશે.
વધુ વાંચવા: https://goo.gl/lWwNHf

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 3.5.2017 ગુજરાતની શાણી, સમજું પ્રજા આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં કોંગ્રેસને દરિયાના ઉંડા પાણીમાં ધકેલશે. વધુ વાંચવા: https://goo.gl/lWwNHf

Let's Connect

sm2p0