આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ શ્રમિક કલ્યાણ માટે લીધેલા નિર્ણયો - પોતાનું આવાસ ન ધરાવતા આદિવાસી શ્રમિકોને વતનમાં પાકુ ઘર બનાવવા માટે લાભાર્થીદીઠ રૂ.35,000 સબસીડી,1 લાખ આદિવાસી શ્રમિકોને મળશે લાભ - બાંધકામ શ્રમિકોના પત્ની તેમજ મહિલા બાંધકામ શ્રમિકોને બે બાળકો સુધી પ્રસૃતિ સહાય પેટે કુલ રૂ.27,500 આપવામાં આવશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ

શ્રમિક કલ્યાણ માટે લીધેલા નિર્ણયો

- પોતાનું આવાસ ન ધરાવતા આદિવાસી શ્રમિકોને વતનમાં પાકુ ઘર બનાવવા માટે લાભાર્થીદીઠ રૂ.35,000 સબસીડી,1 લાખ આદિવાસી શ્રમિકોને મળશે લાભ

- બાંધકામ શ્રમિકોના પત્ની તેમજ મહિલા બાંધકામ શ્રમિકોને બે બાળકો સુધી પ્રસૃતિ સહાય પેટે કુલ રૂ.27,500 આપવામાં આવશે

આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ શ્રમિક કલ્યાણ માટે લીધેલા નિર્ણયો - પોતાનું આવાસ ન ધરાવતા આદિવાસી શ્રમિકોને વતનમાં પાકુ ઘર બનાવવા માટે લાભાર્થીદીઠ રૂ.35,000 સબસીડી,1 લાખ આદિવાસી શ્રમિકોને મળશે લાભ - બાંધકામ શ્રમિકોના પત્ની તેમજ મહિલા બાંધકામ શ્રમિકોને બે બાળકો સુધી પ્રસૃતિ સહાય પેટે કુલ રૂ.27,500 આપવામાં આવશે

Let's Connect

sm2p0