પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર યોજના હેઠળ પ્રવાસી શ્રમિકોને રોજગાર ઉપલબ્ધ કરાવી રહી છે રેલવે - પ્રવાસી શ્રમિકો માટે 35 દિવસમાં થયું 2,20,413 માનવ દિવસના બરાબર રોજગારીનું સર્જન - રાજ્યોના રેલવે પ્રોજેક્ટોમાં પ્રવાસી શ્રમિકોને મળી રહી છે રોજગારી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર યોજના હેઠળ પ્રવાસી શ્રમિકોને રોજગાર ઉપલબ્ધ કરાવી રહી છે રેલવે

- પ્રવાસી શ્રમિકો માટે 35 દિવસમાં થયું 2,20,413 માનવ દિવસના બરાબર રોજગારીનું સર્જન

- રાજ્યોના રેલવે પ્રોજેક્ટોમાં પ્રવાસી શ્રમિકોને મળી રહી છે રોજગારી

પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર યોજના હેઠળ પ્રવાસી શ્રમિકોને રોજગાર ઉપલબ્ધ કરાવી રહી છે રેલવે - પ્રવાસી શ્રમિકો માટે 35 દિવસમાં થયું 2,20,413 માનવ દિવસના બરાબર રોજગારીનું સર્જન - રાજ્યોના રેલવે પ્રોજેક્ટોમાં પ્રવાસી શ્રમિકોને મળી રહી છે રોજગારી

Let's Connect

sm2p0