વૃદ્ધ અને વડીલોની વ્હારે રૂપાણી સરકાર 👉 3.5 લાખ વૃદ્ધ નિ:સહાય લાભાર્થીઓને બે તબક્કામાં કુલ રૂ. 1000 ની સહાય અપાઈ 👉 22.35 લાખ ફૂડપેકેટસનું વિતરણ કરી મહાનગરોમાં એકલા રહેતા-નિ:સહાય વૃદ્ધ વડિલોને વિના મૂલ્યે ભોજન પહોંચાડયું

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વૃદ્ધ અને વડીલોની વ્હારે રૂપાણી સરકાર

👉 3.5 લાખ વૃદ્ધ નિ:સહાય લાભાર્થીઓને બે તબક્કામાં કુલ રૂ. 1000 ની સહાય અપાઈ

👉 22.35 લાખ ફૂડપેકેટસનું વિતરણ કરી મહાનગરોમાં એકલા રહેતા-નિ:સહાય વૃદ્ધ વડિલોને વિના મૂલ્યે ભોજન પહોંચાડયું

વૃદ્ધ અને વડીલોની વ્હારે રૂપાણી સરકાર 👉 3.5 લાખ વૃદ્ધ નિ:સહાય લાભાર્થીઓને બે તબક્કામાં કુલ રૂ. 1000 ની સહાય અપાઈ 👉 22.35 લાખ ફૂડપેકેટસનું વિતરણ કરી મહાનગરોમાં એકલા રહેતા-નિ:સહાય વૃદ્ધ વડિલોને વિના મૂલ્યે ભોજન પહોંચાડયું

Let's Connect

sm2p0