રાજ્યની સુરક્ષા માટે હવે ગુજરાત પોલીસ પાસે છે પોતાનો એક ‘વિશ્વાસ’. વિશ્વાસ દ્વારા રાજ્યના 34 જિલ્લામથકો અને 7 પર્યટન સ્થળોને મળશે CCTV કેમેરા નેટવર્ક દ્વારા ચુસ્ત સુરક્ષા અને સાથે સાથે ગુના પર લગાવાશે અંકુશ ઉપરાંત ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પણ બનશે સરળ અને ઝડપી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યની સુરક્ષા માટે હવે ગુજરાત પોલીસ પાસે છે પોતાનો એક ‘વિશ્વાસ’. વિશ્વાસ દ્વારા રાજ્યના 34 જિલ્લામથકો અને 7 પર્યટન સ્થળોને મળશે CCTV કેમેરા નેટવર્ક દ્વારા ચુસ્ત સુરક્ષા અને સાથે સાથે ગુના પર લગાવાશે અંકુશ ઉપરાંત ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પણ બનશે સરળ અને ઝડપી.

રાજ્યની સુરક્ષા માટે હવે ગુજરાત પોલીસ પાસે છે પોતાનો એક ‘વિશ્વાસ’. વિશ્વાસ દ્વારા રાજ્યના 34 જિલ્લામથકો અને 7 પર્યટન સ્થળોને મળશે CCTV કેમેરા નેટવર્ક દ્વારા ચુસ્ત સુરક્ષા અને સાથે સાથે ગુના પર લગાવાશે અંકુશ ઉપરાંત ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પણ બનશે સરળ અને ઝડપી.

Let's Connect

sm2p0