મોદી સરકારે 34 વર્ષ પછી નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 ને મંજૂરી આપી છે જે ભારતની શૈક્ષણિક પ્રણાલીને વધુ અસરકારક અને પરિણામલક્ષી બનાવશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મોદી સરકારે 34 વર્ષ પછી નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 ને મંજૂરી આપી છે જે ભારતની શૈક્ષણિક પ્રણાલીને વધુ અસરકારક અને પરિણામલક્ષી બનાવશે

મોદી સરકારે 34 વર્ષ પછી નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 ને મંજૂરી આપી છે જે ભારતની શૈક્ષણિક પ્રણાલીને વધુ અસરકારક અને પરિણામલક્ષી બનાવશે

Let's Connect

sm2p0