• ગુજરાત સૌથી ઓછા 3.4% ના બેરોજગારી દર સાથે દેશભરમાં રોજગાર આપવામાં અગ્રેસર • શહેરી વિસ્તારોમાં 15 થી 59 વર્ષની વય જૂથમાં ગુજરાત દેશમાં સૌથી ઓછા 3.4% ના બેરોજગારી દર સાથે પ્રથમ ક્રમ મેળવ્યો છે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

• ગુજરાત સૌથી ઓછા 3.4% ના બેરોજગારી દર સાથે દેશભરમાં રોજગાર આપવામાં અગ્રેસર

• શહેરી વિસ્તારોમાં 15 થી 59 વર્ષની વય જૂથમાં ગુજરાત દેશમાં સૌથી ઓછા 3.4% ના બેરોજગારી દર સાથે પ્રથમ ક્રમ મેળવ્યો છે

• ગુજરાત સૌથી ઓછા 3.4% ના બેરોજગારી દર સાથે દેશભરમાં રોજગાર આપવામાં અગ્રેસર • શહેરી વિસ્તારોમાં 15 થી 59 વર્ષની વય જૂથમાં ગુજરાત દેશમાં સૌથી ઓછા 3.4% ના બેરોજગારી દર સાથે પ્રથમ ક્રમ મેળવ્યો છે

Let's Connect

sm2p0