પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન પહોંચાડવા પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર: 👉 આજે વધુ 34 ટ્રેનોના માધ્યમથી શ્રમિકોને તેમના વતન પહોંચાડાશે 👉 દરેક ટ્રેન દ્વારા 1200 શ્રમિકોને વતન પહોંચાડાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન પહોંચાડવા પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર:

👉 આજે વધુ 34 ટ્રેનોના માધ્યમથી શ્રમિકોને તેમના વતન પહોંચાડાશે

👉 દરેક ટ્રેન દ્વારા 1200 શ્રમિકોને વતન પહોંચાડાશે

પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન પહોંચાડવા પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર: 👉 આજે વધુ 34 ટ્રેનોના માધ્યમથી શ્રમિકોને તેમના વતન પહોંચાડાશે 👉 દરેક ટ્રેન દ્વારા 1200 શ્રમિકોને વતન પહોંચાડાશે

Let's Connect

sm2p0