ખેડૂતોના હિતમાં રૂપાણી સરકારે જાહેર કરી મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના - કોઈ પણ પ્રીમિયમ ભર્યા વગર રાજ્યના તમામ ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ મળશે - ખરીફ ઋતુ દરમિયાન 33% થી 60% થયેલા પાક નુકસાન માટે પ્રતિ હેક્ટર રૂ.20 હજાર અને 60 % થી વધુ નુકસાન માટે પ્રતિ હેક્ટર રૂ. 25 હજાર સહાય

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ખેડૂતોના હિતમાં રૂપાણી સરકારે જાહેર કરી મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના

- કોઈ પણ પ્રીમિયમ ભર્યા વગર રાજ્યના તમામ ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ મળશે

- ખરીફ ઋતુ દરમિયાન 33% થી 60% થયેલા પાક નુકસાન માટે પ્રતિ હેક્ટર રૂ.20 હજાર અને 60 % થી વધુ નુકસાન માટે પ્રતિ હેક્ટર રૂ. 25 હજાર સહાય

ખેડૂતોના હિતમાં રૂપાણી સરકારે જાહેર કરી મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના - કોઈ પણ પ્રીમિયમ ભર્યા વગર રાજ્યના તમામ ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ મળશે - ખરીફ ઋતુ દરમિયાન 33% થી 60% થયેલા પાક નુકસાન માટે પ્રતિ હેક્ટર રૂ.20 હજાર અને 60 % થી વધુ નુકસાન માટે પ્રતિ હેક્ટર રૂ. 25 હજાર સહાય

Let's Connect

sm2p0