સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનથી ગ્રામીણ શ્રમિકોને રોજગારીની સાથે જળસંગ્રહ ક્ષમતા પણ વધી રહી છે 👉 33 જિલ્લાના 3719 ગામોમાં મનરેગા અંતર્ગત 1.22 લાખથી વધુ શ્રમિકોને રોજગારી મળી 👉 138 કામો પૂર્ણ થયા 2112 કામો પ્રગતિમાં

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનથી ગ્રામીણ શ્રમિકોને રોજગારીની સાથે જળસંગ્રહ ક્ષમતા પણ વધી રહી છે

👉 33 જિલ્લાના 3719 ગામોમાં મનરેગા અંતર્ગત 1.22 લાખથી વધુ શ્રમિકોને રોજગારી મળી

👉 138 કામો પૂર્ણ થયા 2112 કામો પ્રગતિમાં

સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનથી ગ્રામીણ શ્રમિકોને રોજગારીની સાથે જળસંગ્રહ ક્ષમતા પણ વધી રહી છે 👉 33 જિલ્લાના 3719 ગામોમાં મનરેગા અંતર્ગત 1.22 લાખથી વધુ શ્રમિકોને રોજગારી મળી 👉 138 કામો પૂર્ણ થયા 2112 કામો પ્રગતિમાં

Let's Connect

sm2p0