રાહત આપનારું બજેટ - બજેટમાં કોઈ જ નવા વેરા નાખવામાં ન આવ્યા - વીજકરમાં અપાઈ રૂ.320 કરોડની રાહત - જેનો સીધો ફાયદો 30 લાખ દુકાનદારો અને પ્રોફેશનલ્સને મળશે

GujaratBudget

BJP | BJP Gujarat,  GujaratBudget

રાહત આપનારું બજેટ

- બજેટમાં કોઈ જ નવા વેરા નાખવામાં ન આવ્યા
- વીજકરમાં અપાઈ રૂ.320 કરોડની રાહત
- જેનો સીધો ફાયદો 30 લાખ દુકાનદારો અને પ્રોફેશનલ્સને મળશે
#GujaratBudget

રાહત આપનારું બજેટ - બજેટમાં કોઈ જ નવા વેરા નાખવામાં ન આવ્યા - વીજકરમાં અપાઈ રૂ.320 કરોડની રાહત - જેનો સીધો ફાયદો 30 લાખ દુકાનદારો અને પ્રોફેશનલ્સને મળશે #GujaratBudget

Let's Connect

sm2p0