અમદાવાદ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા નવી 32 Electric Buses તથા Public Bike Sharing System નું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ, મેયર શ્રી બિજલબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા નવી 32 Electric Buses તથા Public Bike Sharing System નું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ, મેયર શ્રી બિજલબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

અમદાવાદ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા નવી 32 Electric Buses તથા Public Bike Sharing System નું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ, મેયર શ્રી બિજલબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0