રૂપાણી સરકારનો નીર્ધાર પ્રત્યેક યુવાનને રોજગાર ગુજરાતમાં ભરતી મેળા તથા રોજગાર કચેરી દ્વારા 32 મહિનામાં 15.19 લાખથી વધુ યુવાનોને રોજગારી મળી

ProgressiveGujarat

BJP | BJP Gujarat,  ProgressiveGujarat

રૂપાણી સરકારનો નીર્ધાર પ્રત્યેક યુવાનને રોજગાર

ગુજરાતમાં ભરતી મેળા તથા રોજગાર કચેરી દ્વારા 32 મહિનામાં 15.19 લાખથી વધુ યુવાનોને રોજગારી મળી #ProgressiveGujarat

રૂપાણી સરકારનો નીર્ધાર પ્રત્યેક યુવાનને રોજગાર ગુજરાતમાં ભરતી મેળા તથા રોજગાર કચેરી દ્વારા 32 મહિનામાં 15.19 લાખથી વધુ યુવાનોને રોજગારી મળી #ProgressiveGujarat

Let's Connect

sm2p0