• મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જૂનાગઢ મહાનગરમાં ભૂગર્ભ ગટર યોજના માટે 319.48 કરોડ રૂપિયાના કામોની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી • આગામી 30 વર્ષની વસ્તી સંખ્યાને ધ્યાને રાખી કરાશે ભૂગર્ભ ગટર વ્યવસ્થાનું આયોજન

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

• મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જૂનાગઢ મહાનગરમાં ભૂગર્ભ ગટર યોજના માટે 319.48 કરોડ રૂપિયાના કામોની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી

• આગામી 30 વર્ષની વસ્તી સંખ્યાને ધ્યાને રાખી કરાશે ભૂગર્ભ ગટર વ્યવસ્થાનું આયોજન

• મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જૂનાગઢ મહાનગરમાં ભૂગર્ભ ગટર યોજના માટે 319.48 કરોડ રૂપિયાના કામોની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી • આગામી 30 વર્ષની વસ્તી સંખ્યાને ધ્યાને રાખી કરાશે ભૂગર્ભ ગટર વ્યવસ્થાનું આયોજન

Let's Connect

sm2p0