31-8-2016 ના રોજ 15 વર્ષ પૂર્ણ થયા હોય તેવી નવી શરતની ખેતીની જમીનને તા. 31-12-2016 સુધીમાં આપમેળે જૂની શરતમાં ફેરવવામાં આવશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

31-8-2016 ના રોજ 15 વર્ષ પૂર્ણ થયા હોય તેવી નવી શરતની ખેતીની જમીનને તા. 31-12-2016 સુધીમાં આપમેળે જૂની શરતમાં ફેરવવામાં આવશે.

31-8-2016 ના રોજ 15 વર્ષ પૂર્ણ થયા હોય તેવી નવી શરતની ખેતીની જમીનને તા. 31-12-2016 સુધીમાં આપમેળે જૂની શરતમાં ફેરવવામાં આવશે.

Let's Connect

sm2p0