ફાર્માસ્યુટિકલ અને મેડીકલ ડિવાઇસીસ ક્ષેત્રમાં સમગ્ર દેશમાં લીડ લઇ રહ્યું છે ગુજરાત 👉 દેશના કુલ ફાર્માસ્યુટિકલ આઉટપૂટમાં ગુજરાતનું યોગદાન 31% અને ફાર્મા મશીનરી આઉટપૂટમાં ગુજરાતનું યોગદાન 40% 👉 બલ્ક ડ્રગ્સ,ફોર્મ્યુલેશન્સ અને બાયોલોજીકલ્સ ક્ષત્રમાં દેશની કુલ નિકાસમાં ગુજરાતનું યોગદાન 20%

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ફાર્માસ્યુટિકલ અને મેડીકલ ડિવાઇસીસ ક્ષેત્રમાં સમગ્ર દેશમાં લીડ લઇ રહ્યું છે ગુજરાત

👉 દેશના કુલ ફાર્માસ્યુટિકલ આઉટપૂટમાં ગુજરાતનું યોગદાન 31% અને ફાર્મા મશીનરી આઉટપૂટમાં ગુજરાતનું યોગદાન 40%

👉 બલ્ક ડ્રગ્સ,ફોર્મ્યુલેશન્સ અને બાયોલોજીકલ્સ ક્ષત્રમાં દેશની કુલ નિકાસમાં ગુજરાતનું યોગદાન 20%

ફાર્માસ્યુટિકલ અને મેડીકલ ડિવાઇસીસ ક્ષેત્રમાં સમગ્ર દેશમાં લીડ લઇ રહ્યું છે ગુજરાત 👉 દેશના કુલ ફાર્માસ્યુટિકલ આઉટપૂટમાં ગુજરાતનું યોગદાન 31% અને ફાર્મા મશીનરી આઉટપૂટમાં ગુજરાતનું યોગદાન 40% 👉 બલ્ક ડ્રગ્સ,ફોર્મ્યુલેશન્સ અને બાયોલોજીકલ્સ ક્ષત્રમાં દેશની કુલ નિકાસમાં ગુજરાતનું યોગદાન 20%

Let's Connect

sm2p0