‪ગુજરાત માં કોરોના વાયરસ સામે તકેદારીનાં પગલાં રૂપે રાજ્ય સરકારે કરેલા મહત્વના નિર્ણયો‬ ‪✔️ રાજ્ય સરકારના વિવિધ સંવર્ગોમાં ભરતી માટે 31 માર્ચ 2020 સુધીમાં યોજાનારી બધી ભરતી પરિક્ષાઓ મોકૂફ‬ ‪✔️ ગુજકેટની 30 માર્ચે લેવાનારી પરિક્ષા મોકૂફ, હવે 14 એપ્રિલ 2020 પછી લેવાશે ‬

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

‪ગુજરાત માં કોરોના વાયરસ સામે તકેદારીનાં પગલાં રૂપે રાજ્ય સરકારે કરેલા મહત્વના નિર્ણયો‬

‪✔️ રાજ્ય સરકારના વિવિધ સંવર્ગોમાં ભરતી માટે 31 માર્ચ 2020 સુધીમાં યોજાનારી બધી ભરતી પરિક્ષાઓ મોકૂફ‬

‪✔️ ગુજકેટની 30 માર્ચે લેવાનારી પરિક્ષા મોકૂફ, હવે 14 એપ્રિલ 2020 પછી લેવાશે ‬

#IndiaFightsCorona

‪ગુજરાત માં કોરોના વાયરસ સામે તકેદારીનાં પગલાં રૂપે રાજ્ય સરકારે કરેલા મહત્વના નિર્ણયો‬ ‪✔️ રાજ્ય સરકારના વિવિધ સંવર્ગોમાં ભરતી માટે 31 માર્ચ 2020 સુધીમાં યોજાનારી બધી ભરતી પરિક્ષાઓ મોકૂફ‬ ‪✔️ ગુજકેટની 30 માર્ચે લેવાનારી પરિક્ષા મોકૂફ, હવે 14 એપ્રિલ 2020 પછી લેવાશે ‬ #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0