ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 31 .07.2017 ભાજપા ડોકટર સેલ દ્વારા ૨૦ જેટલી ડોકટરોની ટીમો વિવિધ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ખડેપગે હાજર. ૩૩ જેટલી પાયાની જરૂરીયાતવાળી ચીજ-વસ્તુઓની કીટનો જથ્થો પ્રદેશ કાર્યાલય- ‘‘શ્રીકમલમ્‌’’ ખાતેથી રવાના કરાવતા પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી Jitu Vaghani કોંગ્રેસના લોકોએ ભાજપાના કાર્યાલયો પર દેખાવો કરવાને બદલે અતિવૃષ્ટિની પરિસ્થિતિમાં બેંગલોરના ફાઇવસ્ટાર રિસોર્ટમાં જલસા કરતાં ધારાસભ્યોની સામે દેખાવો કરવા જોઇએ - Bharat Pandya વધુ વાંચવા : https://goo.gl/hoYp8W | https://goo.gl/YtBpP8

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 31 .07.2017

ભાજપા ડોકટર સેલ દ્વારા ૨૦ જેટલી ડોકટરોની ટીમો વિવિધ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ખડેપગે હાજર. ૩૩ જેટલી પાયાની જરૂરીયાતવાળી ચીજ-વસ્તુઓની કીટનો જથ્થો પ્રદેશ કાર્યાલય- ‘‘શ્રીકમલમ્‌’’ ખાતેથી રવાના કરાવતા પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી Jitu Vaghani

કોંગ્રેસના લોકોએ ભાજપાના કાર્યાલયો પર દેખાવો કરવાને બદલે અતિવૃષ્ટિની પરિસ્થિતિમાં બેંગલોરના ફાઇવસ્ટાર રિસોર્ટમાં જલસા કરતાં ધારાસભ્યોની સામે દેખાવો કરવા જોઇએ - Bharat Pandya

વધુ વાંચવા : https://goo.gl/hoYp8W | https://goo.gl/YtBpP8

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 31 .07.2017 ભાજપા ડોકટર સેલ દ્વારા ૨૦ જેટલી ડોકટરોની ટીમો વિવિધ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ખડેપગે હાજર. ૩૩ જેટલી પાયાની જરૂરીયાતવાળી ચીજ-વસ્તુઓની કીટનો જથ્થો પ્રદેશ કાર્યાલય- ‘‘શ્રીકમલમ્‌’’ ખાતેથી રવાના કરાવતા પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી Jitu Vaghani કોંગ્રેસના લોકોએ ભાજપાના કાર્યાલયો પર દેખાવો કરવાને બદલે અતિવૃષ્ટિની પરિસ્થિતિમાં બેંગલોરના ફાઇવસ્ટાર રિસોર્ટમાં જલસા કરતાં ધારાસભ્યોની સામે દેખાવો કરવા જોઇએ - Bharat Pandya વધુ વાંચવા : https://goo.gl/hoYp8W | https://goo.gl/YtBpP8

Let's Connect

sm2p0