👉 ખેડૂતોને કૃષિ લોન માટે નાબાર્ડને રૂ.30,000 કરોડની ફાળવણી 👉 3 કરોડ નાના ખેડૂતોને પાકની વાવણી માટે નાણાંકીય સહાય મળી રહેશે 👉 4.22 કરોડ રૂપિયાની કૃષિ લોન ચૂકવવાની મુદ્દત 31 મે 2020 સુધી લંબાવાઈ જેનાથી 3 કરોડ ખેડૂતોને મળી રાહત

AatmaNirbharBharatPackage

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharBharatPackage

👉 ખેડૂતોને કૃષિ લોન માટે નાબાર્ડને રૂ.30,000 કરોડની ફાળવણી
👉 3 કરોડ નાના ખેડૂતોને પાકની વાવણી માટે નાણાંકીય સહાય મળી રહેશે
👉 4.22 કરોડ રૂપિયાની કૃષિ લોન ચૂકવવાની મુદ્દત 31 મે 2020 સુધી લંબાવાઈ જેનાથી 3 કરોડ ખેડૂતોને મળી રાહત
#AatmaNirbharBharatPackage

👉 ખેડૂતોને કૃષિ લોન માટે નાબાર્ડને રૂ.30,000 કરોડની ફાળવણી 👉 3 કરોડ નાના ખેડૂતોને પાકની વાવણી માટે નાણાંકીય સહાય મળી રહેશે 👉 4.22 કરોડ રૂપિયાની કૃષિ લોન ચૂકવવાની મુદ્દત 31 મે 2020 સુધી લંબાવાઈ જેનાથી 3 કરોડ ખેડૂતોને મળી રાહત #AatmaNirbharBharatPackage

Let's Connect

sm2p0