- ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફરના માધ્યમથી વ્યાપક રોકડ ટ્રાન્સફર - ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફરમાં 30 ગણો વધારો; મોદી સરકારની JAM ત્રિમૂર્તિ અભિગમની સફળતાની જુબાની દર્શાવે છે

EaseOfLiving4All, 1YearOfModi2

BJP | BJP Gujarat,  EaseOfLiving4All, 1YearOfModi2

- ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફરના માધ્યમથી વ્યાપક રોકડ ટ્રાન્સફર

- ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફરમાં 30 ગણો વધારો; મોદી સરકારની JAM ત્રિમૂર્તિ અભિગમની સફળતાની જુબાની દર્શાવે છે
#EaseOfLiving4All #1YearOfModi2

- ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફરના માધ્યમથી વ્યાપક રોકડ ટ્રાન્સફર - ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફરમાં 30 ગણો વધારો; મોદી સરકારની JAM ત્રિમૂર્તિ અભિગમની સફળતાની જુબાની દર્શાવે છે #EaseOfLiving4All #1YearOfModi2

Let's Connect

sm2p0