સુરતમાં વસતા સૌરાષ્ટ્રવાસીઓને પોતાના વતનમાં પહોંચાડવા કટિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર 👉 સોશિયલ ડિસ્ટર્ન્સિંગ ના પાલન સાથે એક બસમાં 30 વ્યક્તિઓને જ લઈ જવામાં આવશે

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

સુરતમાં વસતા સૌરાષ્ટ્રવાસીઓને પોતાના વતનમાં પહોંચાડવા કટિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર

👉 સોશિયલ ડિસ્ટર્ન્સિંગ ના પાલન સાથે એક બસમાં 30 વ્યક્તિઓને જ લઈ જવામાં આવશે
#GujaratFightsCovid19

સુરતમાં વસતા સૌરાષ્ટ્રવાસીઓને પોતાના વતનમાં પહોંચાડવા કટિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર 👉 સોશિયલ ડિસ્ટર્ન્સિંગ ના પાલન સાથે એક બસમાં 30 વ્યક્તિઓને જ લઈ જવામાં આવશે #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0