સાંસદશ્રીઓ,મંત્રીશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ ના વેતનમાં 30% રકમ કોરોના રાહતફંડમાં આપવામાં આવી છે ત્યારે બોર્ડ-નિગમોના ચેરમેનશ્રીઓ-વાઇસ ચેરમેનશ્રીઓ, મ્યુનિ. કોર્પોરેટરશ્રીઓ, શિક્ષણ સમિતિના સભ્યો અને ટ્રાન્સપોર્ટ સમિતિના સભ્યો દ્વારા પણ વેતનની 30% રકમ રાહતફંડમાં આપવાના નિર્ણયને બિરદાવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સાંસદશ્રીઓ,મંત્રીશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ ના વેતનમાં 30% રકમ કોરોના રાહતફંડમાં આપવામાં આવી છે ત્યારે બોર્ડ-નિગમોના ચેરમેનશ્રીઓ-વાઇસ ચેરમેનશ્રીઓ, મ્યુનિ. કોર્પોરેટરશ્રીઓ, શિક્ષણ સમિતિના સભ્યો અને ટ્રાન્સપોર્ટ સમિતિના સભ્યો દ્વારા પણ વેતનની 30% રકમ રાહતફંડમાં આપવાના નિર્ણયને બિરદાવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

સાંસદશ્રીઓ,મંત્રીશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ ના વેતનમાં 30% રકમ કોરોના રાહતફંડમાં આપવામાં આવી છે ત્યારે બોર્ડ-નિગમોના ચેરમેનશ્રીઓ-વાઇસ ચેરમેનશ્રીઓ, મ્યુનિ. કોર્પોરેટરશ્રીઓ, શિક્ષણ સમિતિના સભ્યો અને ટ્રાન્સપોર્ટ સમિતિના સભ્યો દ્વારા પણ વેતનની 30% રકમ રાહતફંડમાં આપવાના નિર્ણયને બિરદાવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Let's Connect

sm2p0