રાજ્યના વીજ ગ્રાહકોને રાહત આપતો રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય - વીજ ગ્રાહકોને માર્ચ,એપ્રિલ માસના વીજબિલ ભરવાની મુદત 30 મે 2020 સુધી લંબાવાઈ

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

રાજ્યના વીજ ગ્રાહકોને રાહત આપતો રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

- વીજ ગ્રાહકોને માર્ચ,એપ્રિલ માસના વીજબિલ ભરવાની મુદત 30 મે 2020 સુધી લંબાવાઈ
#GujaratFightsCovid19

રાજ્યના વીજ ગ્રાહકોને રાહત આપતો રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય - વીજ ગ્રાહકોને માર્ચ,એપ્રિલ માસના વીજબિલ ભરવાની મુદત 30 મે 2020 સુધી લંબાવાઈ #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0