ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 30 .07.2017 બેબુનિયાદ આક્ષેપો દ્વારા કોંગ્રેસ તેના સ્વભાવ મુજબ ગુજરાતને બદનામ કરી રહી છે – શ્રી Jitu Vaghani વધુ વાંચવા : https://goo.gl/qSpkGW

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 30 .07.2017

બેબુનિયાદ આક્ષેપો દ્વારા કોંગ્રેસ તેના સ્વભાવ મુજબ ગુજરાતને બદનામ કરી રહી છે – શ્રી Jitu Vaghani

વધુ વાંચવા : https://goo.gl/qSpkGW

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 30 .07.2017 બેબુનિયાદ આક્ષેપો દ્વારા કોંગ્રેસ તેના સ્વભાવ મુજબ ગુજરાતને બદનામ કરી રહી છે – શ્રી Jitu Vaghani વધુ વાંચવા : https://goo.gl/qSpkGW

Let's Connect

sm2p0