👉 અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટ આ ચારેય મહાનગરોમાં 3 મે સુધી દુકાનો - વ્યવસાયો બંધ રાખવામાં આવશે 👉 સ્થાનિક વેપારીઓ સાથે ચર્ચા-વિચારણા કર્યા બાદ આ નિર્ણય કરાયો

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

👉 અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટ આ ચારેય મહાનગરોમાં 3 મે સુધી દુકાનો - વ્યવસાયો બંધ રાખવામાં આવશે

👉 સ્થાનિક વેપારીઓ સાથે ચર્ચા-વિચારણા કર્યા બાદ આ નિર્ણય કરાયો
#GujaratFightsCovid19

👉 અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટ આ ચારેય મહાનગરોમાં 3 મે સુધી દુકાનો - વ્યવસાયો બંધ રાખવામાં આવશે 👉 સ્થાનિક વેપારીઓ સાથે ચર્ચા-વિચારણા કર્યા બાદ આ નિર્ણય કરાયો #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0