રાજ્ય સરકારના પાણી પુરવઠા વિભાગ હસ્તકની નર્મદા આધારિત વડોદરા જિલ્લાના ડભોઇ તાલુકાની જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના (ભાગ - 3) નું ખાતમુહૂર્ત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી રાજેન્દ્રભાઇ ત્રિવેદી અને માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્ય સરકારના પાણી પુરવઠા વિભાગ હસ્તકની નર્મદા આધારિત વડોદરા જિલ્લાના ડભોઇ તાલુકાની જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના (ભાગ - 3) નું ખાતમુહૂર્ત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી રાજેન્દ્રભાઇ ત્રિવેદી અને માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

રાજ્ય સરકારના પાણી પુરવઠા વિભાગ હસ્તકની નર્મદા આધારિત વડોદરા જિલ્લાના ડભોઇ તાલુકાની જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના (ભાગ - 3) નું ખાતમુહૂર્ત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી રાજેન્દ્રભાઇ ત્રિવેદી અને માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0