વાલીઓનાં હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય 👉 સ્કૂલ સંચાલકો આગામી 3 મહિના સુધી ફી ભરવા મામલે વાલીઓને દબાણ નહીં કરી શકે 👉 વાલીઓ ત્રિમાસિકને બદલે માસિક હપ્તાથી ફી ભરી શકશે 👉 ફી મુદ્દે દબાણ કરતી શાળાઓ સામે કરાશે કાયદેસરની કાર્યવાહી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વાલીઓનાં હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

👉 સ્કૂલ સંચાલકો આગામી 3 મહિના સુધી ફી ભરવા મામલે વાલીઓને દબાણ નહીં કરી શકે
👉 વાલીઓ ત્રિમાસિકને બદલે માસિક હપ્તાથી ફી ભરી શકશે
👉 ફી મુદ્દે દબાણ કરતી શાળાઓ સામે કરાશે કાયદેસરની કાર્યવાહી

વાલીઓનાં હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય 👉 સ્કૂલ સંચાલકો આગામી 3 મહિના સુધી ફી ભરવા મામલે વાલીઓને દબાણ નહીં કરી શકે 👉 વાલીઓ ત્રિમાસિકને બદલે માસિક હપ્તાથી ફી ભરી શકશે 👉 ફી મુદ્દે દબાણ કરતી શાળાઓ સામે કરાશે કાયદેસરની કાર્યવાહી

Let's Connect

sm2p0