વ્યસનમુક્ત ગુજરાત - હુક્કાબાર ચલાવવો ફોજદારી ગુનો ગણાશે જેના માટે મહત્તમ 3 વર્ષ સુધીની જેલ અને ३.50,000 સુધીનો દંડ થઇ શકે છે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વ્યસનમુક્ત ગુજરાત - હુક્કાબાર ચલાવવો ફોજદારી ગુનો ગણાશે જેના માટે મહત્તમ 3 વર્ષ સુધીની જેલ અને ३.50,000 સુધીનો દંડ થઇ શકે છે

વ્યસનમુક્ત ગુજરાત - હુક્કાબાર ચલાવવો ફોજદારી ગુનો ગણાશે જેના માટે મહત્તમ 3 વર્ષ સુધીની જેલ અને ३.50,000 સુધીનો દંડ થઇ શકે છે

Let's Connect

sm2p0