સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનથી ગ્રામીણ શ્રમિકોને રોજગારી મળી સાથે જળસંગ્રહ ક્ષમતા પણ વધી ✔️ સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન હેઠળ છેલ્લા 3 વર્ષમાં જળસંગ્રહના 41,488 કામો થયા ✔️ 16,170 તળાવો ઉંડા કરાયા, 568 નવા તળાવો અને 1,079 નવા ચેકડેમ બનાવાયા, 8,107 ચેકડેમ અને 462 જળાશયોનું ડિસીલ્ટીંગ કરાયું

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનથી ગ્રામીણ શ્રમિકોને રોજગારી મળી સાથે જળસંગ્રહ ક્ષમતા પણ વધી

✔️ સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન હેઠળ છેલ્લા 3 વર્ષમાં જળસંગ્રહના 41,488 કામો થયા

✔️ 16,170 તળાવો ઉંડા કરાયા, 568 નવા તળાવો અને 1,079 નવા ચેકડેમ બનાવાયા, 8,107 ચેકડેમ અને 462 જળાશયોનું ડિસીલ્ટીંગ કરાયું

સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનથી ગ્રામીણ શ્રમિકોને રોજગારી મળી સાથે જળસંગ્રહ ક્ષમતા પણ વધી ✔️ સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન હેઠળ છેલ્લા 3 વર્ષમાં જળસંગ્રહના 41,488 કામો થયા ✔️ 16,170 તળાવો ઉંડા કરાયા, 568 નવા તળાવો અને 1,079 નવા ચેકડેમ બનાવાયા, 8,107 ચેકડેમ અને 462 જળાશયોનું ડિસીલ્ટીંગ કરાયું

Let's Connect

sm2p0