રૂપાણી સરકારનો સંવેદનાસ્પર્શી નિર્ણય • રાજ્ય સરકારમાં ચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામતા વર્ગ 3 અને 4ના કર્મયોગીઓના આશ્રિતોને ઉચ્ચક નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેની અરજી કરવાની સમયમર્યાદા 6 માસથી વધારી 1 વર્ષની કરવામાં આવી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રૂપાણી સરકારનો સંવેદનાસ્પર્શી નિર્ણય

• રાજ્ય સરકારમાં ચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામતા વર્ગ 3 અને 4ના કર્મયોગીઓના આશ્રિતોને ઉચ્ચક નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેની અરજી કરવાની સમયમર્યાદા 6 માસથી વધારી 1 વર્ષની કરવામાં આવી

રૂપાણી સરકારનો સંવેદનાસ્પર્શી નિર્ણય • રાજ્ય સરકારમાં ચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામતા વર્ગ 3 અને 4ના કર્મયોગીઓના આશ્રિતોને ઉચ્ચક નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેની અરજી કરવાની સમયમર્યાદા 6 માસથી વધારી 1 વર્ષની કરવામાં આવી

Let's Connect

sm2p0