ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ આગામી 3, 4, 5 સપ્ટેમ્બર ઉત્તર ગુજરાતનો ત્રિદિવસીય સંગઠનાત્મક પ્રવાસ કરશે. : પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ આગામી 3, 4, 5 સપ્ટેમ્બર ઉત્તર ગુજરાતનો ત્રિદિવસીય સંગઠનાત્મક પ્રવાસ કરશે. : પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ
#PressNote

ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ આગામી 3, 4, 5 સપ્ટેમ્બર ઉત્તર ગુજરાતનો ત્રિદિવસીય સંગઠનાત્મક પ્રવાસ કરશે. : પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ #PressNote

Let's Connect

sm2p0