- રાજ્યના ખેડૂતોના હિતમાં ‬મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ‬ - ખેડૂતોને ધિરાણ ભરપાઈ કરવાની મુદત વધુ 3 મહિના વધારીને 31 ઓગસ્ટ,2020 કરવામાં આવી, રાજ્ય સરકારના રજૂઆતના પગલે ભારત સરકારે આ નિર્ણય કર્યો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

- રાજ્યના ખેડૂતોના હિતમાં ‬મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ‬

- ખેડૂતોને ધિરાણ ભરપાઈ કરવાની મુદત વધુ 3 મહિના વધારીને 31 ઓગસ્ટ,2020 કરવામાં આવી, રાજ્ય સરકારના રજૂઆતના પગલે ભારત સરકારે આ નિર્ણય કર્યો

- રાજ્યના ખેડૂતોના હિતમાં ‬મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ‬ - ખેડૂતોને ધિરાણ ભરપાઈ કરવાની મુદત વધુ 3 મહિના વધારીને 31 ઓગસ્ટ,2020 કરવામાં આવી, રાજ્ય સરકારના રજૂઆતના પગલે ભારત સરકારે આ નિર્ણય કર્યો

Let's Connect

sm2p0