લોકડાઉનમાં શરતો, નિયમોને આધિન અપાયેલી છૂટછાટોને પરિણામે આર્થિક પ્રવૃત્તિ વેગવાન બની અને જનજીવન પૂર્વવત થવા લાગ્યું 👉 3 લાખ ઊદ્યોગો પૂન: કાર્યરત થયા 👉 25 લાખથી વધુ લોકોને રોજગારી મળતી થઇ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

લોકડાઉનમાં શરતો, નિયમોને આધિન અપાયેલી છૂટછાટોને પરિણામે આર્થિક પ્રવૃત્તિ વેગવાન બની અને જનજીવન પૂર્વવત થવા લાગ્યું

👉 3 લાખ ઊદ્યોગો પૂન: કાર્યરત થયા

👉 25 લાખથી વધુ લોકોને રોજગારી મળતી થઇ

લોકડાઉનમાં શરતો, નિયમોને આધિન અપાયેલી છૂટછાટોને પરિણામે આર્થિક પ્રવૃત્તિ વેગવાન બની અને જનજીવન પૂર્વવત થવા લાગ્યું 👉 3 લાખ ઊદ્યોગો પૂન: કાર્યરત થયા 👉 25 લાખથી વધુ લોકોને રોજગારી મળતી થઇ

Let's Connect

sm2p0