અનુસૂચિત જાતિના સર્વાંગી વિકાસ માટે કટિબદ્ધ ગુજરાતની ભાજપ સરકાર: 👉 અનુસૂચિત જાતિ સમુદાયના વિકાસ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા છેલ્લા 3 વર્ષમાં રૂ.11418.31 કરોડના ખર્ચે વિવિધ વિકાસ પ્રકલ્પો શરુ કરવામાં આવ્યા 👉 શિક્ષણ હેતુ 9 જિલ્લાઓમાં 18 સમરસ છાત્રાલય શરૂ કરવામાં આવી 👉 માનવ ગરિમા યોજના અંતર્ગત નાના ધંધા-રોજગાર શરૂ કરવા માટે લાભાર્થીઓને વિવિધ પ્રકારની 28 કીટ્સ આપવામાં આવી રહી છે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અનુસૂચિત જાતિના સર્વાંગી વિકાસ માટે કટિબદ્ધ ગુજરાતની ભાજપ સરકાર:

👉 અનુસૂચિત જાતિ સમુદાયના વિકાસ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા છેલ્લા 3 વર્ષમાં રૂ.11418.31 કરોડના ખર્ચે વિવિધ વિકાસ પ્રકલ્પો શરુ કરવામાં આવ્યા

👉 શિક્ષણ હેતુ 9 જિલ્લાઓમાં 18 સમરસ છાત્રાલય શરૂ કરવામાં આવી

👉 માનવ ગરિમા યોજના અંતર્ગત નાના ધંધા-રોજગાર શરૂ કરવા માટે લાભાર્થીઓને વિવિધ પ્રકારની 28 કીટ્સ આપવામાં આવી રહી છે

અનુસૂચિત જાતિના સર્વાંગી વિકાસ માટે કટિબદ્ધ ગુજરાતની ભાજપ સરકાર: 👉 અનુસૂચિત જાતિ સમુદાયના વિકાસ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા છેલ્લા 3 વર્ષમાં રૂ.11418.31 કરોડના ખર્ચે વિવિધ વિકાસ પ્રકલ્પો શરુ કરવામાં આવ્યા 👉 શિક્ષણ હેતુ 9 જિલ્લાઓમાં 18 સમરસ છાત્રાલય શરૂ કરવામાં આવી 👉 માનવ ગરિમા યોજના અંતર્ગત નાના ધંધા-રોજગાર શરૂ કરવા માટે લાભાર્થીઓને વિવિધ પ્રકારની 28 કીટ્સ આપવામાં આવી રહી છે

Let's Connect

sm2p0