આરોગ્ય ક્ષેત્રે અગ્રેસર ગુજરાત - 29 મેડિકલ કોલેજો અને 5500 મેડિકલ સીટો સાથે તબીબી શિક્ષણમાં અગ્રેસર ગુજરાત - વર્ષ 2000માં 14,457 નર્સોની સામે પ્રવર્તમાન સમયમાં 55,060 નર્સો ફરજરત - અત્યાર સુધીમાં 108 ઇમરજન્સી સેવાથી 10 લાખ લોકોના જીવ બચ્યા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

આરોગ્ય ક્ષેત્રે અગ્રેસર ગુજરાત

- 29 મેડિકલ કોલેજો અને 5500 મેડિકલ સીટો સાથે તબીબી શિક્ષણમાં અગ્રેસર ગુજરાત

- વર્ષ 2000માં 14,457 નર્સોની સામે પ્રવર્તમાન સમયમાં 55,060 નર્સો ફરજરત

- અત્યાર સુધીમાં 108 ઇમરજન્સી સેવાથી 10 લાખ લોકોના જીવ બચ્યા

આરોગ્ય ક્ષેત્રે અગ્રેસર ગુજરાત - 29 મેડિકલ કોલેજો અને 5500 મેડિકલ સીટો સાથે તબીબી શિક્ષણમાં અગ્રેસર ગુજરાત - વર્ષ 2000માં 14,457 નર્સોની સામે પ્રવર્તમાન સમયમાં 55,060 નર્સો ફરજરત - અત્યાર સુધીમાં 108 ઇમરજન્સી સેવાથી 10 લાખ લોકોના જીવ બચ્યા

Let's Connect

sm2p0