કોરોનાની સ્થિતિ વચ્ચે ગુજરાતીઓને વતન પરત લાવવાની વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરતી રૂપાણી સરકાર: 👉 વિવિધ રાજ્યમાં ફસાયેલા 29 હજારથી વધુ ગુજરાતીઓને પરત લવાયા 👉 પ્રથમ તબક્કામાં વિદેશમાંથી 1500 જેટલા ગુજરાતીઓને પરત લવાશે

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

કોરોનાની સ્થિતિ વચ્ચે ગુજરાતીઓને વતન પરત લાવવાની વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરતી રૂપાણી સરકાર:

👉 વિવિધ રાજ્યમાં ફસાયેલા 29 હજારથી વધુ ગુજરાતીઓને પરત લવાયા

👉 પ્રથમ તબક્કામાં વિદેશમાંથી 1500 જેટલા ગુજરાતીઓને પરત લવાશે

#GujaratFightsCovid19

કોરોનાની સ્થિતિ વચ્ચે ગુજરાતીઓને વતન પરત લાવવાની વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરતી રૂપાણી સરકાર: 👉 વિવિધ રાજ્યમાં ફસાયેલા 29 હજારથી વધુ ગુજરાતીઓને પરત લવાયા 👉 પ્રથમ તબક્કામાં વિદેશમાંથી 1500 જેટલા ગુજરાતીઓને પરત લવાશે #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0