જાજરમાન એશિયાટીક સિંહોના સંરક્ષણ માટે સંવેદનશીલ અને પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર 🦁 સિંહોની વસ્તીમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ 28.87%નો વધારો થયો 🦁 2015માં 523 સિંહોની સરખામણીએ 2020માં સિંહોની વસ્તી 674 થઈ 🦁 ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ સિંહોના વિસ્તરણ ક્ષેત્રમાં 36% જેટલો વધારો થયો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

જાજરમાન એશિયાટીક સિંહોના સંરક્ષણ માટે સંવેદનશીલ અને પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર

🦁 સિંહોની વસ્તીમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ 28.87%નો વધારો થયો

🦁 2015માં 523 સિંહોની સરખામણીએ 2020માં સિંહોની વસ્તી 674 થઈ

🦁 ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ સિંહોના વિસ્તરણ ક્ષેત્રમાં 36% જેટલો વધારો થયો

જાજરમાન એશિયાટીક સિંહોના સંરક્ષણ માટે સંવેદનશીલ અને પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર 🦁 સિંહોની વસ્તીમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ 28.87%નો વધારો થયો 🦁 2015માં 523 સિંહોની સરખામણીએ 2020માં સિંહોની વસ્તી 674 થઈ 🦁 ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ સિંહોના વિસ્તરણ ક્ષેત્રમાં 36% જેટલો વધારો થયો

Let's Connect

sm2p0