👉 રાજ્યમાં કુલ કોરોના પોઝિટિવ દર્દીની સામે એક્ટિવ દર્દીઓની સંખ્યાઓનો પ્રમાણ દર ઘટીને 26.35% થયો 👉 15 દિવસ પહેલા એક્ટિવ દર્દીઓની સંખ્યાઓનો પ્રમાણ દર 53.19% હતો 👉 11,894 કોરોના દર્દીઓ સારી અને ગુણવતાસભર સારવાર લઈને સાજા થયા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

👉 રાજ્યમાં કુલ કોરોના પોઝિટિવ દર્દીની સામે એક્ટિવ દર્દીઓની સંખ્યાઓનો પ્રમાણ દર ઘટીને 26.35% થયો

👉 15 દિવસ પહેલા એક્ટિવ દર્દીઓની સંખ્યાઓનો પ્રમાણ દર 53.19% હતો

👉 11,894 કોરોના દર્દીઓ સારી અને ગુણવતાસભર સારવાર લઈને સાજા થયા

👉 રાજ્યમાં કુલ કોરોના પોઝિટિવ દર્દીની સામે એક્ટિવ દર્દીઓની સંખ્યાઓનો પ્રમાણ દર ઘટીને 26.35% થયો 👉 15 દિવસ પહેલા એક્ટિવ દર્દીઓની સંખ્યાઓનો પ્રમાણ દર 53.19% હતો 👉 11,894 કોરોના દર્દીઓ સારી અને ગુણવતાસભર સારવાર લઈને સાજા થયા

Let's Connect

sm2p0