26 મે,મંગળવારના દિવસે આરોગ્ય સેતુ એપ ડાઉનલોડ કરી તેનો સ્ક્રિનશોટ હેઝટેગ સાથે સોશિયલ મીડીયા પ્લેટફોર્મ પર શેર કરીએ અને બીજાને પણ આરોગ્ય સેતુ એપ ડાઉનલોડ કરવા અને આ અભિયાન સાથે જોડાવા પ્રેરિત કરીએ.

HuPanCoronaWarrior

BJP | BJP Gujarat,  HuPanCoronaWarrior

26 મે,મંગળવારના દિવસે આરોગ્ય સેતુ એપ ડાઉનલોડ કરી તેનો સ્ક્રિનશોટ #HuPanCoronaWarrior હેઝટેગ સાથે સોશિયલ મીડીયા પ્લેટફોર્મ પર શેર કરીએ અને બીજાને પણ આરોગ્ય સેતુ એપ ડાઉનલોડ કરવા અને આ અભિયાન સાથે જોડાવા પ્રેરિત કરીએ.

26 મે,મંગળવારના દિવસે આરોગ્ય સેતુ એપ ડાઉનલોડ કરી તેનો સ્ક્રિનશોટ #HuPanCoronaWarrior હેઝટેગ સાથે સોશિયલ મીડીયા પ્લેટફોર્મ પર શેર કરીએ અને બીજાને પણ આરોગ્ય સેતુ એપ ડાઉનલોડ કરવા અને આ અભિયાન સાથે જોડાવા પ્રેરિત કરીએ.

Let's Connect

sm2p0